Blog

De Bloemtuin in Februarij

De Hovenier en Bloemist bereid, in Februarij, alles wat dienstig kan zijn, om in de volgende maanden het Rijk van Flora in vollen luister te doen pralen, zoowel in den opengrond, als in de oranjerie, koude- of warme kassen. Op de bloembedden en perken wordt welvergane mest, of toebereide aarde gebragt, dezelve worden in het laatst dezer maand omgespit, zorg dragende, de wortels van bloemheesters en bloemplanten, en de bijna reeds algemeen te voorschijn komende bolplanten geene beschadiging toe te brengen; de met stroo omwondene bloemheesters en gedekte planten, gelijk de Paeonia arborea, eenige Azeleas, Anjelieren en verscheidene anderen, worden geheel of gedeeltelijk, in het laatst der maand, wanneer geen felle koude meer te vreezen is, ontbloot; bij aanhoudend vriezend weder wacht men echter hiermede tot in Maart, doch bij de eerste ontlating van het weder moet zulks plaats hebben; ook wordt de turfmolm, waarmede de wortels gedekt zijn geweest, weggeruimd, en wanneer de gronden vast en kleiachtig zijn, over de bedden gespreid, om naderhand onder te werken; de heesters en planten worden van dorre, vergane en aangestokene bladeren gezuiverd, en de slapstengige aangebonden; verscheidene vaste planten, met overblijvende stengen, verzet men reeds, de stengen zoo veel noodig verkortende; de maandrozen die men verplant, worden bijna gelijks gronds afgesneden, hetgeen derzelver aanstaande groei, en mildere bloemdraging, veel bevorderd; op gelijksoortige wijze handelt men met zeer vele heesters en gewassen, met houtige stengen; de maand Februarij is voorts zeer geschikt tot de eindbereiding der kunstaarde, voor de aanstaande verpotting van koude en warme kasplanten.

Uit: Nederlandsche Tuinkunst, 1838

Published On: 12 februari 2023